Новини 01

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.

„СТОЕВ РЕЗОРТС“ ЕООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 20.08.2020г. „СТОЕВ РЕЗОРТС“ ЕООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-8737-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.

Дата: 21.08.2020г.